Hva er coaching?

Coaching handler om å frigjøre og utvikle menneskers potensial. Coaching bygger på en tro om at ethvert menneske er kreativt, ressurssterkt og helt. Når indre overbevisninger og mål er synliggjort, skapes en handlekraft som både er sterk og grensesprengende. Tidligere var begrepene coach og coaching først og fremst knyttet til idrettens verden. I dag brukes uttrykket coaching om hjelp til måloppnåelse innen alle livets områder.

Betegnelsen coach er avledet fra det ungarske ordet kosci som betyr en vogn fra byen Kocs. Coach blir dermed en kusk eller vogn som bringer mennesket fra et sted til et annet. Den symbolske betydningen er å bringe mennesker fra det livet de faktisk lever til det livet de ideelt sett ønsker å leve.

Coaching handler om å hjelpe mennesker fra nåværende tilstand til ønsket tilstand.
Coaching er å hjelpe klienten til å finne sine egne svar og løsninger
Coach skal være en trygg støttespiller. Det er klienten selv som gjør jobben
Coachingprosessen går ut på at coachee (den som blir coachet) får hjelp til å oppdage sine egne ressurser.

Coaching er å jobbe systematisk for å nå mål gjennom stegvise prosesser.

Velge emne. Livet har mange sider og det er vanskelig å arbeide med mange samtidig identifisere problemet. Hvordan vil du presisere utfordringen du står overfor?

Velge ut målet: Hva ønsker du å oppnå på kort og lang sikt.?
Identifisere alternativer: På hvilke måter kan du nå målet?
Vurdere konsekvensene? Hva er positive og negative konsekvenser av alternativene?

Beslutte: Hva velger du å gjøre? Identifisere og overvinne barrierer: Hva kan hindre deg i å nå målet? Hvordan vil du løse dette?
Implementere: Hvordan vil du gjennomføre dette alternativet? Handling, Uten konkret handling hjelper det ikke stort å gjennomføre de forannevnte punktene. Handling er coachee sin oppgave. Evaluere: Hva ble resultatet? Hva lærte du? Hva vil du gjøre annerledes neste gang?