Hva er TFT?

TFT er en revolusjon innen helse – kort og enkelt

Tankefeltterapi er en moderne metode som kombinerer vestlig kognitiv (tankestyrt) tilnærming med Østens kunnskap om kroppens energibaner (meridianer). Når punkter på kroppens meridiansystem stimuleres med lett fingerbanking samtidig som uønskede følelser/spenninger/smerter er til stede, aktiveres kroppens egen evne til å hjelpe seg selv. Ingen vet helt hva som skjer i kroppen ved TFT, vi kan bare konstatere at det ofte virker.

Mest kjent er TFT til å løse følelsesmessige/psykiske utfordringer/plager/lidelser. Det er vanlig at TFT helt eller delvis løser slike og at dette ofte skjer raskt. Forskning bekrefter dette i stadig økende grad. TFT kan også brukes til å løse fysiske plager/lidelser. TFT har ingen kjente uønskede virkninger og kan kombineres med all annen behandling. Hos meg får du opplæring i hvordan du kan bruke TFT på deg selv. Du får et verktøy til avspenning som du kan bruke ved behov på deg selv og dine nærmeste, resten av livet

Med hjelp av avanserte spørreteknikker kan jeg ofte sammen med klienten finne den/de bakenforliggende årsakene til problemene. Jeg bruker også kinesiologi/muskeltesting for å hjelpe til å avdekke hva som bør behandles og også hvordan en kan gjøre dette mest mulig effektivt. I tillegg bruker jeg elementer fra NLP, positiv tenkning, tankens kraft m.m. som supplement i behandlingen. Med min «verktøykasse» kan jeg nå ofte hjelpe enda flere med enda flere utfordringer enn det en tidligere trodde var mulig.

Hva er TFT Coaching?

TFT-Coaching er satt sammen av meget effektive teknikker fra to ulike innfallsvinkler for å gi mennesker et bedre og rikere liv. 

Som navnet innebærer er dette en kombinasjon av TFT og coaching. Begge teknikkene har som formål å gi klienten et bedre og rikere liv. Hvordan dette skal oppnås skiller de to teknikkene ganske vesentlig. Noen viktige forskjeller er:

  • i TFT arbeider en i hovedsak med følelser. En bruker kognitive (tankestyrte) teknikker til å aktivere følelser og så bruker en meridiansystemet (kroppens eget «reparasjonssystem») til «å kurere» følelsen
  • i coaching bruker en mest kognitive tilnærminsmåter og teknikker basert på «tankens kraft»
  • i TFT arbeider en mye med fortiden til klienten
  • i coaching arbeider en mest med framtiden

 

For noen ville coaching være det viktigste verktøyet, for enda flere ville TFT vært mest effektivt. Med å kombinere disse to teknikkene får en tilgang til kanskje det mest effektive verktøyet som finnes for å gi enkeltmennesker et bedre og rikere liv.

TFT er den klart mest effektive terapeutiske teknikken av de to. Veldig mye av arbeidet som gjøres i TFT rettes mot fortiden. Å løse opp i følelser som fortsatt er til stede på hendelser som har skjedd tidligere i livet, ser ofte ut til å være det raskeste og enkleste tiltaket for et bedre liv i dag. På dette feltet er TFT oppsiktsvekkende effektivt.

I motsetning til coaching er TFT normalt sett ikke en prosess, men en terapeutisk teknikk for å ta bort følelsesmessige hindringer/begrensninger. Når disse er redusert eller tatt bort vil ofte livet være enklere/bedre/rikere uten at det er snakk om prosesser og over tid. Mange vil være fornøyd med dette og ikke føle at det har behov for ytterligere tiltak.

For mange vil imidlertid økt bevissthet på hva en ønsker på ulike områder i livet øke sjansen for utvikling og et rikere liv. Det betyr å stoppe opp og sette status på hvor en er i dag, avklare hvilke verdier en har innerst inne, bevisstgjøre hvilke mål en virkelig ønsker å sette seg og legge planer med tidsfrister for hvordan en skal komme dit. Og ikke minst omsette dette i handling. Som en framtidsrettet prosess som ivaretar dette er coaching et meget virkningsfullt verktøy.

Mange av oss har imidlertid opplevd at vi vet hva vi bør gjøre og likevel gjør vi det ikke. Eller vi vet hva vi ikke bør spise/drikke/bruke og likevel gjør vi det. Da er det åpenbart at det ikke er mangel på kunnskap og forståelse som gjør at vi tar de «feile valgene». De aller fleste av oss er kloke mennesker og likevel gjør/sier vi ting mot bedre vitende. Hva er det da som styrer våre handlinger? Svaret på det er våre FØLELSER. Dersom følelsene blir for sterke eller irrasjonelle, overvinner de veldig ofte vår kunnskap og forståelse.

Underveis i en coachingprosess er det vanlig at slike «kollisjoner» mellom følelser og fornuft oppstår. Ved hjelp av kognitive teknikker kan en søke å løse opp i de følelsesmessige utfordringene. Eller en kan velge å finne løsninger som gjør at en kan komme rundt disse. Det kan også skje at prosessen tar en annen retning enn det som er optimalt for coachee. Ved å bruke TFT i slike tilfeller vil coachingprosessen oppleves mye enklere og raskere og sannsynligheten for et godt resultatet er mye større.

Som vist over er det naturlig og ofte åpenbart at TFT bør brukes når det oppleves «kollisjoner» underveis i coachingprosessen. Det som imidlertid ikke er like åpenbart er fordelen det kan være å bruke TFT i starten av prosessen. I NLP snakker en om årsaker til hvorfor vi handler som vi gjør. Dette er ubevisste prosesser og kalles gjerne Metaprogrammer. En av disse prosessene bestemmer om vi tar et valg fordi vi ønsker å strekke oss MOT noe eller om vi gjør valget fordi vi ønsker å komme BORT FRA noe.

Mange av dem som søker coaching er ikke bevisst på hvor de vil, men ønsker endring fordi nåsituasjonen ikke er som ønsket eller til og med vond eller uutholdelig. Bakgrunnen for deres valg vil da være BORT FRA. Er det eksterne og ytre omstendigheter som er bakgrunn for situasjonen, vil selvsagt coaching alene kunne være en veldig egnet metode for endring og utvikling. Men veldig ofte er det følelsesmessige forhold i oss selv som er bakgrunnen for ønsket om endring. Og selv om følelsene er irrasjonelle er de like fullt veldig reelle og endring føles nødvendig. I slike tilfeller vil det være meget ønskelig å avdekke disse følelsene og om mulig få løst dem med TFT. Da vil gjerne årsaken til ønsket endring være borte. Dersom endringsprosessen likevel ønskes, så blir den ikke lenger styrt av sterke og/eller irrasjonelle følelser. Det øker sannsynligheten for at prosessen i seg selv blir god og ikke minst at resultatet av endringsprosessen blir mer optimal for den det gjelder.

” Gi deg selv eller noen du er glad i denne muligheten til et bedre og rikere liv. Det kan gjelde deg som allerede har et godt liv, men som kjenner at det er noe som kunne vært enda bedre. Og det kan gjelde deg som har det vondt psykisk eller fysisk. “

Opplistingen på hva TFT kan brukes mot er veldig lang og innbefatter både psykiske og fysiske plager og lidelser. Årsaken til hvorfor TFT kan hjelpe på så mange ulike tilstander er ikke at terapeuten har stor innsikt i mange typer plager/lidelser. Det skyldes at en i TFT tar i bruk kroppens eget potensiale til å hjelpe seg selv. Det kan være naturlig å dele virkningen av TFT i 3 typer:

Forbedret energiflyt:

Når strømmen/energiflyten i kroppen går som den skal, er sannsynligheten større for at kroppen vår fungerer godt, både fysisk og psykisk. Innen TFT har vi noen enkle teknikker som kan hjelpe kroppen til bedre energiflyt. F.eks vil en stadig oftere se at TFT brukes på denne måten innen idrett og andre prestasjonsarenaer (skoler, musikk osv) hvor det er nødvendig med god flyt og rytme for best mulig resultat. Når TFT (og andre teknikker) brukes på denne måten, er det mest riktig å beskrive det som en avspenningsteknikk, som personen svært gjerne kan utføre selv.

Behandling av/fokus på spesifikk følelse:

Dersom noen har en spesifikk følelse/tilstand som de ikke ønsker, vil mange vite at TFT kan forsøkes. Da fokuserer klienten på den aktuelle følelsen (f.eks frykten for å fly, frykten for edderkoppen, sorgen fordi noen er gått bort, sinne mot sjefen, hodepinen osv). Når klienten fokuserer på den irrasjonelle følelsen eller den rasjonelle følelsen som er irrasjonell sterk, og det samtidig stimuleres på punkter på kroppens meridiansystem, reduseres eller fjernes ofte den uønskede følelsen. Noen beskriver TFT som å finne «turboknappen» til kroppens egen evne til å hjelpe seg selv.

Tønneprinsippet:

Det er akseptert både hos fagekspertisen og hos folk flest at en veldig traumatisk opplevelse kan føre til psykiske eller fysiske etterreaksjoner senere i livet, dvs posttraumatisk stress. Disse reaksjonene kan komme flere år etter at hendelsen fant sted og for noen kan reaksjonene vare livet ut. Innen TFT kaller vi dette «tønneprinsippet». Billedlig kan en beskrive dette som at én opplevelse kan fylle opp «tønna» vår, og når tønna er full gir kroppen beskjed, enten psykisk eller kroppslig. Hvilke reaksjon som kommer varierer veldig fra person til person

Det som imidlertid ikke er like kjent er at summen av opplevelser som hver for seg ikke er ansett som så dramatiske at de naturlig kan gi alvorlige ettervirkninger, kan gi de samme ettervirkningene som den ene veldig alvorlige opplevelsen. Når «tønna» er full spiller det ingen rolle om det skyldes én ekstremopplevelse eller flere alvorlige hendelser. Kroppen gir uansett beskjed. Når en benytter seg av TFT, kan klienten ofte få hjelp til «å tømme av tønna». Det viser seg da at kroppen ofte har en fantastisk evne til «å slå av» de reaksjonene som tidligere «er slått på» fordi tønna var full.

TFT I NORGE

Mats Uldal (1955-2016) innførte Tankefeltterapi (TFT) til Norge i 1997

Uldal hadde i 1997 allerede mange års erfaring som veileder og motivator innen toppidrett og næringsliv. Ved en tilfeldighet kom han over en annonse i et engelskspråklig tidsskrift for psykologer som hevdet at fobier kunne kureres på minutter. Dette var en så urimelig påstand at den vekket hans interesse. Han tok direkte kontakt med vedkommende som stod bak denne annonsen, Dr Roger Callahan. Etter å ha snakket med Callahan og deretter fått tilsendt mye informasjon og undervisningsmateriell reiste Uldal i 1997 til USA for å gjennomføre et kurs innen TFT.

I første omgang så Uldal for seg at TFT kunne bli veldig viktig i hans arbeid innen toppidrett og næringsliv. Han innså imidlertid veldig raskt at TFT kunne brukes til veldig mye mer og at kunnskapen om denne metoden måtte bli gjort kjent for mange. Han fikk oversatt undervisningsmateriellet til Callahan til norsk og gjennomførte sitt første TFT-kurs i Norge i 1998. Uldal mente at kurset måtte gjøres mer omfattende enn det han selv hadde opplevd i USA. Dette var nødvendig for at kursdeltakerne bedre skulle forstå kraften i TFT og ikke minst få mulighet til å praktisere teknikken over tid.

Fra 1998 utdannet han terapeuter i Norge, Sverige, Danmark og flere andre land i Europa og Afrika og var den mest erfarne TFT-instruktøren i Europa. Etter hans bortgang ble hans «Mats Uldal International School of TFT» slått sammen med «TFT-Akademiet» til NAKOTIP som har den ledende utdanningen av TFT-terapeuter i Norden. Mer info finner du på www.nakotip.no

FRA TANKEFELTTERAPI TIL TANKEFELTTEKNIKKER

I de første årene etter at Mats Uldal innførte Tankefeltterapi til Norge i 1997 kopierte han i hovedsak Roger Callahan sitt behandlingsopplegg. Kort kan en si at Callahan hadde en «teknisk» tilnærming til hvordan TFT skal brukes. Det var i hovedsak hvilke type følelse klienten ønsket å få behandlet (f.eks sinne, sorg, fobier for ulike ting osv) som avgjorde hvilke meridianpunkter og i hvilke rekkefølge (algoritmer) disse skulle stimuleres. Dersom følelsen ikke gikk ned med disse oppskriftene brukte han faste prosedyrer for hvilke alternativer og framgangsmåter som kunne benyttes for likevel å få resultater. Dersom dette heller ikke gav resultater brukte han muskeltesting og kinesiologi til å finne ut hvilke algoritmer som skulle brukes hos den aktuelle klienten. Dersom dette heller ikke gav resultater utviklet Callahan en teori om at manglende kurering skyldtes at kroppen reagerte negativt/toksisk på noe i omgivelsene, f,eks noe som var spist, drukket, innåndet e.l. For å hjelpe klienten var det da veldig viktig å finne ut hva klienten reagerte på og fjerne eller redusere denne kilden. Han utviklet også prosedyrer for hvordan en kunne nøytralisere virkningen av stoffene for den enkelte. Alt dette gjorde at Callahan utviklet en teknisk og prosedyrestyrt behandlingsform som veldig ofte hjalp klienten til et bedre liv. Mats Uldal oppdaget fort at han ofte fikk veldig gode resultater på sine klienter selv om han ikke helt fulgte oppskriftene som lå i Callahans Tankefeltterapi. Han begynte derfor å forenkle Callahan sine standardiserte prosedyrer. Samtidig oppdaget han hvilke kraft det kan ligge i å utvikle avanserte spørreteknikker. Det har vist seg at det ofte er effektivt og noen ganger helt nødvendige å løse opp i underliggende og mer fundamentale følelsesmessige utfordringer for å kunne løse de utfordringer/problemer klienten ønsker hjelp til.

Helt fram til sin bortgang i 2016 utviklet Mats Uldal sammen med noen av sine nærmeste medarbeidere, spørreteknikkene for å kunne hjelpe enda flere av klientene med enda flere utfordringer enn det en opprinnelig trodde var mulig. Ved siden av Mats Uldal er det Ole Holmaas som har vært viktigst i dette arbeidet. Denne videreutviklingen av Callahan sin opprinnelige Tankefeltteltterapi kalte Uldal Tankefeltteknikker. (”Simplified TFT with AQT (Advanced Questioning Techniques”).

OPPDAGELSEN AV TFT

Dr. Roger Callahan (1925-2013)

Psykologen Roger Callahan fra California erfarte at tradisjonell kognitiv psykologi normalt ikke hadde raske eller tilfredsstillende resultater på pasientene. Ordet kurere fantes ikke en gang i vokabularet innen fagfeltet hans. Under hele sin karriere hadde han vært åpen for “å tenke utenfor boksen” og under utdannelsen ble han i følge ham selv, ofte sett på som en “pain in the ass” av sine medstudenter og lærere. Han slo seg aldri til ro med de oppleste og vedtatte “sannheter”, noe som på 60-tallet førte til at han ble en av foregangspsykologene på å ta i bruk hypnose i det terapeutiske arbeidet.

På slutten av 1970-tallet ble han introdusert for anvendt kinesiologi, en diagnose og behandlingsform oppdaget og utviklet på 60-tallet av kiropraktikeren George Goodheart. For første gang i sin karriere opplevde Callahan en metode som helt direkte viste en direkte, testbar sammenheng mellom tanke og den fysiske kroppens muskulatur. Han visste ikke om han kunne bruke det til noe i sin praksis, men fant det så interessant at han bestemte seg for å lære dette ordentlig og gjennomførte derfor et 600-timers kurs. Her fikk han også god kunnskap om kroppens meridiansystem som kineserne har benyttet seg av i flere tusen år.

På dette tidspunktet hadde Callahan en pasient som het Mary. Hun hadde hele livet hatt en invalidiserende vannfobi og etter 1,5 år
med terapi en gang pr. uke, hadde han ikke klart å hjelpe henne med denne skrekken. Gjennom eksponeringsterapien erfarte hun riktignok at hun utholdt mer lidelse enn hun hadde trodd på forhånd, men bare tanken på vann satte henne helt ut med en fryktelig smerte i magen. Etter kurset i anvendt kinesiologi var det helt naturlig for Callahan å prøve det han hadde lært og Mary testet “helt etter boka” med en kraftig svekket muskulær respons. Ettersom Mary fikk så sterke smerter i magen ved tanke på vann og med sin kjennskap til meridianene, ba Callahan henne banke seg lett like under øyet som er endepunktet på magemeridianen. Mary som har vært med på mye nytt i terapien med Callahan, gjør som han sier og utbryter forvirret etter bare noen få sekunder: “Det er borte!” Hun har ikke lenger vondt i magen og kjenner ikke noe ubehag ved tanken på vann. Forbauset registrerer Callahan at hun heller ikke får noen som helst reaksjon når hun utsetter seg for vann på måter som hele livet har vært umulig. Siden den dagen i 1979 har Mary vært helt fri fra sin vannskrekk og dette har hun siden bekreftet mange ganger, bl.a. i intervju med Oprah Winfrey.

Callahan var nok enda mer overrasket enn Mary over hva som hadde skjedd, men han forsto at den meget raske kureringen av vannskrekken måtte ha noe med bankingen på meridianpunktet under øyet å gjøre. Et naturlig spørsmål meldte seg: Lar det seg gjenta? Siden det ikke var vanskelig å finne pasienter med fobier skulle han snart få svar på dette viktige spørsmålet. Til å begynne med opplevde han virkning i kun 3% av forsøkene, men når virkning først inntraff var den på hele 20-50% reduksjon av problemet. Selv om nye spontane kureringer i første omgang uteble, holdt de få meget gode resultatene og den svært sterke opplevelsen med Mary, nysgjerrigheten ved like. Han visste at meridiansystemet består av 14 (12+2) hovedmeridianer og benyttet kinesiologien for å avdekke hvilken meridian som trengte energitilførsel. Han oppdaget at kroppen velvillig avslørte sitt eget behov og at opplevelsen med Mary hadde vært et lykketreff. At stimulering av ett eneste punkt i noen få sekunder løste hele problemet skulle vise seg å høre til sjeldenhetene. Selv om enkelte punkter stadig dukket opp under testingen, skulle det også vise seg at visse rekkefølger ofte gikk igjen. Dette statistiske materialet skulle seinere danne opphavet til TFT-Algoritmene, behandlingsløsninger med en meget høy suksessgrad tilpasset ulike problemstillinger basert på tidligere resultater. Siden midten på 90-tallet er det algoritmenes formidable suksess som først og fremst har dannet grunnlaget for utviklingen av en mengde lignende metoder og avarter. Uavhengig av navn og eventuell teori har de alle til felles at de hjelper mange mennesker med å bli kvitt sine problemer. I Norge er vi alle innen fagretningen per definisjon tankefeltterapeuter.

Til å begynne med kalte Callahan metoden sin for Callahan´s Teknikker, men etter hvert ble behovet for å forstå hva som egentlig skjer sterkere og sterkere. For å forme teorien måtte Callahan se seg nødt til å søke inspirasjon utenfor sitt eget fagfelt og den etablerte vitenskapen. Ideene hentet han fra flere hold, men den kjente biologen Rupert Sheldrake står helt sentralt i utviklingen og forståelsen av Tankefeltet. Callahan døpte dermed metoden sin for Thought Field Theraphy – TFT. Callahan er foreslått nominert til å motta Nobelprisen i medisin for sin oppdagelse og utvikling av TankeFeltTerapi. TFT er originalen og opphavet til det raskt voksende feltet som i dag kalles Energipsykologi.

FORSKNING

FORSKNINGSRESULTATER PÅ TFT OG ANDRE ENEGIPSYKOLOGI-TEKNIKKER

Det har skjedd mye innenfor energi psykologien (TFT og EFT spesielt) de siste 6-7 årene når det gjelder forskning og arbeidet med å få metodene akseptert som evidensbaserte. Det finnes nå mer enn 100 forskningsstudier, oversiktsartikler og meta-analyser som har blitt publisert i profesjonelle vitenskapelige tidsskrifter.

Dette inkluderer:
– 50 randomisert kontrollerte studier
– 40 pre-post utfall studier
– 4 meta analyser
– 5 systematiske oversikter
– Hundrevis av case studier

Flere forskningsstudier har konstatert at energi psykologiske metoder effektivt behandler:
– PTSD
– Depresjon
– Angstlidelser
– Overdreven matlyst og avhengighets adferd
– Smerter

I tillegg viser noen studier at det oppstår kliniske fordelaktige endringer i stress hormonene i kroppen og genuttrykk.

  • I 2016 ble TFT validert av NREPP (the National Repertory of Evidence Based Practices and Procedures, a division of SAMHSA in the U.S.) som en evidensbasert behandling.
  • I 2017, la U.S. Veterans Administration til EFT på “List 2”, noe som godkjenner metoden som en “generelt trygg terapi.” Neste skritt er å bli lagt til på «List 1», som er en liste overe godkjente behandlinger.
  • Det er mer enn 400 identifiserte former for psykoterapi, hvorav de fleste har få eller ingen forskning som validerer dem. Energi psykologi er både evidens-basert og er blant topp 10% når det kommer til publisert forskning på psykoterapi metoder.

For mer informasjon og fullstendig oversikt over studier besøk nettsiden til ACEP (Associtation for Comprehensive Energy Psychology)
www.energypsych.org/research